podręczniki i monografie

  • Monitoring metrologiczny obiektów geotechnicznych. Wydawnictwa Politechniki Krakowskiej. Kraków 2006 r. str. 280 ISBN 83-7242-142-0.
  • Scanning tacheometers. Application of scanning technology at generating precise models of engineering objects. Wydawnictwa Politechniki Krakowskiej 2010. ISSN – 097X. Współaut: C. Toś, L. Zielina.
  • Pozycja wydana również w wersji polskiej „Tachimetry skanujące. Aplikacje technologii skanowania w budowie szczegółowych modeli obiektów inżynierskich”. Wydawnictwa Politechniki Krakowskiej 2010. ISBN 0860-097.
  • Geodezja inżynieryjno-budowlana. Wydawnictwa Politechniki Krakowskiej 2005. Wyd. I. ISBN 83-7242-142-0. Współaut: C. Toś.
  • Geodezja inżynieryjno-budowlana. Wydawnictwa Politechniki Krakowskiej 2008. Wyd. II popr. ISBN 978-83-7242-480-8. Współaut: C. Toś.
  • Geodezyjna identyfikacja procesu deformacji podłoża gruntowego. Wydawnictwa Politechniki Krakowskiej. Monografia 201, Kraków 1996. ISSN 0860-097X.
  • Pomiary geodezyjne w geotechnice. Wydawnictwa Politechniki Krakowskiej. Podręcznik. Kraków 2001. str. 184. ark. wyd. 10.00. ISBN 83-7242-142-0.
  • Rachunek wyrównawczy w zadaniach. 2011. Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy.
  • Geodezja i teledetekcja w kształtowaniu krajobrazu. Wydawnictwa Politechniki Krakowskiej. 2011 Współaut: C. Toś, L. Zielina.
profesor Bogdan Wolski