artykuły naukowe

 • 2012
 • Geodezyjny monitoring uszkodzonych budowli zabytkowych. „Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji w geodezji i kartografii” Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2012, (ss.111-129). Współautor: Toś C
 • Weryfikacja normatywnej zgodności projektów budowlanych. Rozdział w monografii „Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji w geodezji i kartografii”. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2012, (ss.111-129). Współautor: Kochanek A.
 • 2010
 • Evaluation of terrestial laser scanning efficiency for monitoring land surface and engineering structures. Schrftenreihe Deds Institutes Fur Marscheidewesen und Geodasie an der Techni-schen Univ. Bergakademie Freiberg. heft 2010-1. VGE verlag gmbh - Essen. pp. 314-321. Współaut: C. Toś, L. Zielina.
 • Optymalizacja technologii skanowania w monitoringu przemieszczeń i deformacji budowli. Czasopismo Techniczne. Zesz. Kraków 2010. Współaut: C. Toś, L. Zielina.
 • 2009
 • Geodezyjny monitoring deformacji konstrukcji mostu podwieszonego. Czasopismo Techniczne. 2-Ś/2009. Zesz. 2. Kraków 2009. ISSN 0011-4561. str.115-126. Współaut: C. Toś, L. Zielina.
 • Optimization of laser scanning technology in monitoring of open-pit mines. Markscheidewesen 116 (2009) nr.3 Clausthal-Zellerfeld, pp. 24-28. Współaut: C. Toś, L. Zielina.
 • Identification of reliability model of levelling control network. Reports on Geodesy. No.2(87), 2009. Warsaw University of Technology.
 • Pozyskiwanie danych metodą skaningu laserowego dla budowy modeli 3D obszarów zdegrado-wanych górnictwem odkrywkowym. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN. vol. 59. Tom II, str. 239-246. Lublin (także referat na III Kongres Inżynierii Środowiska. Lublin 2009). Współaut: C. Toś, L. Zielina.
 • Optimization of laser scanning technology in monitoring of rock and natural ground surface. Reports on Geodesy no.2(87), 2009. Warsaw University of Technology. pp. 397-404. Współaut: C. Toś, L. Zielina.
 • 2008
 • Geodezyjny monitoring zabytkowej budowli ziemnej metodą skaningu laserowego. VIII konferencja n-t REW-INŻ’ 2008 pt. „Inżynieryjne problemy odnowy staromiejskich obiektów zabytkowych”. Kraków 28-30 maja 2008. Czasopismo Techniczne 2-B 2009. str. 347-354. Współaut: C. Toś, L. Zielina.
 • Monitoring obiektu geotechnicznego na przykładzie Kopca im. J. Piłsudskiego. Geoinżynieria, Drogi, Mosty i Tunele. nr 03/2008 (18). ISSN 1895-0426. str. 68-72. Współaut: C. Toś, L. Zielina.
 • Inwentaryzacja geometrii obiektu geotechnicznego na przykładzie Kopca im. J. Piłsudskiego. Kwartalnik AGH Górnictwo i Geoinżynieria. rok 32. Zeszyt 2. Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne. Kraków 2008. ISSN 1732-6702 str. 297-305. Współaut: C. Toś, L. Zielina.
 • Monitoring deformacji powierzchni obiektów kubaturowych metodą tachimetrii skanującej. Artykuł w monografii „Wykorzystanie metod geodezyjnych w ocenie stanu geometrycznego budowli”. Wydawnictwo Politechniki śląskiej. Gliwice 2008. ISSN 978-83-7335-514-9. str.133-143. Współaut: C. Toś, L. Zielina.
 • Badania niezawodności eksploatacyjnej osnowy wysokościowej stabilizowanej na obszarze gruntów eklisywnych. czasopismo techniczne. Zeszyt 19 (105) Kraków 2008, ISSN 0011-4561, ISSN 1897-6336, str. 85-94. Współaut. A. Derezińska
 • 2007
 • Modeling of natural slopes and earthen constructions monitored by scanning technology. Reports on Geodesy 2007. no1 (82). pp. 353-359. ISSN 0867-3179. ISBN 83-85287-81-0. Współaut: C. Toś.
 • Operational reliability of geodetic control points. Geodesy and Cartography. Committee for Geodesy. Polish Academy of Sciences. vol. 56. no 2. 2007. pp. 83-94
 • 2006
 • Osiadania centralnych dzielnic Krakowa w latach 1970-2005. Geotechnika i Budownictwo specjalne. XXIX ZSMGIG. AGH Kraków 2006. ISBN 83-905407-9-7, str. 665-674. Współaut: C. Toś.
 • Monitoring skarp i zboczy metodą skanowania. Inżynieria Morska i Geotechnika 2/2006. pl. ISSN 0867-4299. str. 105-109. Współaut: C. Toś, L. Zielina.
 • Inwentaryzacja budowli zabytkowych metodą skanowania. VII Konf. Inżynieryjne problemy odnowy staromiejskich zespołów zabytkowych. REW-INŻ’2006, Kraków 2006 r. ISBN-83-923401-0-8. tom i, str. 251-25. Współaut: C. Toś, L. Zielina.
 • Monitoring uszkodzonych konstrukcji budowli zabytkowych. VII konf. Inżynieryjne problemy odnowy staromiejskich zespołów zabytkowych. REW-INŻ’2006 Kraków 2006 r. ISBN -83-923401-0-8. tom 2, str.189-199. Współaut: C. Toś, L. Zielina.
 • Niezawodność eksploatacyjna w teorii i praktyce pomiarów geodezyjnych. Półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej. Tom 12. Zeszyt 2/1. Kraków 2006. ISSN 1234-6608. str. 441-453.
 • Inventory surveys of historical structures by scanning tacheometry. Proc. of The 8th Bilateral Geodetic Meeting Poland-Italy. Reports on Geodesy no.2 (77) 2006. pp.219-226. ISSN 0867-3179, ISBN 83-85287-76-0. Współaut: C. Toś, L. Zielina.
 • Monitoring of deformation of historical structures. Proc. of The 8th bilateral geodetic meeting Poland-Italy. Reports on Geodesy no.2 (77) 2006. pp.61-68. ISBN 83-85287-76-0 (wsp.)
 • Pozyskiwanie danych w technologii satelitów nawigacyjnych dla potrzeb systemów geoinformacji inżynierii środowiska. artykuł w monografii: Geoinformacja w dydaktyce i gospodarce. Politechnika Częstochowska s. konf. 2006. ISBN 978-83-7193-309-7, ISSN 1234-9895, str.194-201. Współaut: T. Brożyna.
 • 2005
 • Application of ABSA_PPL survey-diagnostic system in experimental research. Technical Sciencies 8. Publisher University of Warmia and Mazury in Olsztyn. 2005 r. ISSN 1505-4675-90. Współaut: S. Abbas
 • System informacji metrologicznego monitoringu obiektu geotechnicznego na platformie MapInfo. Technical Sciencies. Supplement 2. Publisher: University of Warmia and Mazury in Olsztyn. Olsztyn 2005. ISSN 1732-8314. str. 223-234. Współaut: C. Toś..
 • Operational reliability of levelling network. Reports on Geodesy. no. 3(74) 2005. Warsaw University of Technology. pl ISSN 0867-3179, ISBN 83-85287-73-6, str. 55-64. Współaut: C. Toś.
 • Monitoring of river embankments deformations in flood wave propagation conditions. Reports on Geodesy. no. 3(74) 2005. Warsaw University of Technology. pl ISSN 0867-3179, ISBN 83-85287-73-6, str. 253-260. Współaut: M. Grodecki
 • Funkcje stabilności punktów osnowy wysokościowej. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 114. seria: Konferencje nr 45. Wrocław 2005r. ISSN 0324-9670. str. 335-342 Współaut: C. Toś.
 • 2004
 • O obserwacji zabudowy miejskiej w strefie oddziaływania głębokich wykopów. Inżynieria i Budownictwo, nr 6/2004, str. 322-324. ISSN 0021-0315. Współaut: Z. Pabian
 • Monitoring of soil and structures deformations in environment of deep foundation trenches. The 9-th int. conference „Geotechnics 2004”. Technical University Kosice. Slovakia 2004.
 • Niemetryczne kamery cyfrowe w pomiarach inżynierskich. XX Konferencja Katedr Geodezji Wydziałów Niegeodezyjnych. Wa-a 2004 r. str. 265-272. ISBN 83-909379-7-2. Współaut: C. Toś.
 • 2003
 • Ocena stabilności punktów sieci wysokościowej w aspekcie warunków wodno-gruntowych. VI konferencja naukowo-techniczna: „Problemy automatyzacji w geodezji inżynieryjnej”, Warszawa 20-21 marca 2003 r. ISBN 83-909379-7-2. Współaut: C. Toś.
 • Tachimetr skanerowy – współczesne narzędzie geodezyjnej inwentaryzacji budowli i infrastruktury przemysłowej. monografia: „współczesna geodezja w rozwoju nauk technicznych, przyrodniczych i ekonomicznych”. Katedra Urządzeń Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa SGGW. Warszawa 2003. Wydawnictwo SGGW. ISBN 83-7244-425-0. str. 305-314.
 • Estymacja wskaźników niezawodności sieci wysokościowej w aspekcie warunków geodezyjno-geotechnicznych. monografia: „Współczesna geodezja w rozwoju nauk technicznych, przyrodniczych i ekonomicznych. Katedra Urządzeń Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa SGGW. Warszawa 2003. Wydawnictwo SGGW. str.259-267. ISBN 83-7244-425-0.” Współaut: C. Toś.
 • 2002
 • Powykonawcza kontrola pionowości słupów w szkieletach stalowych. Inżynieria i Budownictwo, nr 5, Warszawa 2002. Współaut: A. Machowski
 • Ocena niezawodności złożonych systemów pomiarowych Zeszyty Naukowe Politechniki Rze- szowskiej nr 195. Budownictwo i Inżynieria środowiska z. 34. 2002. str. 231-238. ISSN 0209-2646.
 • Geodezyjno-geotechniczna weryfikacja procedur interpretacji wyników pomiarów inklinometrycz-nych. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 195. Budownictwo i Inżynieria Środowiska z.34. 2002. str. 239-246. ISSN 0209-2646. Współaut: C. Toś.
 • Problematyka badawcza zespołów geodezji na wydziałach budowlanych i inżynierii środowiska na tle współczesnych technologii i uwarunkowań organizacyjnych. ZN Politechniki Rzeszowskiej nr 195. Budownictwo i Inżynieria Środowiska z.34. 2002. str. 51-58. ISSN 0209-2646. (wsp.)
 • ABSA-PPL - system pomiarowo-diagnostyczny do badań deformacji podłoża gruntowego. Zesz. Naukowe. Politechniki Rzeszowskiej nr 195. Budownictwo i Inżynieria Środowiska z.34. 2002. str. 9-16. ISBN 0209-2646. Współaut: A. Abbas.
 • Geotechnical criteria of bench marks stability evaluation in urban areas. 2nd international conf. of engineering surveying in cooperation with FIG Commision 6, WG 6.2. Engineering surveys for industry and research. Bratislava INGEO 2002. pp.103-110. ISBN 80-227-1792-4. Współaut: J. Naborczyk
 • Inclinometer and its application in geotechnics 2nd international conference of engineering surveying in cooperation with FIG Commision 6, WG 6.2. Engineering surveys for industry and research. Bratislava INGEO 2002. pp. 225-232. ISBN 80-227-1792-4.
 • Problemy geodezyjnego monitoringu pionowych przemieszczeń budowli i podłoża gruntowego na obszarze m. Krakowa. Konf. n-t „Problemy podziemnej komunikacji miejskiej w Krakowie” Kraków 26-27 listopada 2002. str. 225-234. ISBN 83-918169-0-7. Współaut: C. Toś.
 • 2001
 • Geodezyjny monitoring podłoża gruntowego i konstrukcji zagłębionych. Konf „Nowoczesne technologie w geodezji i inżynierii środowiska”. 50-lecie Wydz. Geodezji i Inżynierii Środowiska AGH, Kraków 22 września 2001. str.453-465. ISBN 83-911799-8-2.
 • Geodezyjna kontrola geometrii stalowych szkieletów wielokondygnacyjnych w odbiorach powykonawczych i diagnostyce V Konferencja N-T: „Problemy automatyzacji w geodezji inżynieryjnej”, Warszawa 20-21 marca 2001 r. str. 25-39. Współaut. A. Machowski.
 • 2000
 • Monitorowanie procesu deformacji przy diagnozowaniu obiektów w stanie zagrożenia budowlanego IV Konf. n-t Problemy automatyzacji w geodezji inżynieryjnej. W-wa 1999. ISBN 839 09379-2-1.
 • Optymalizacja modelu numerycznego powierzchni topograficznej w inżynierii wodnej XIV Konf. Katedr Geodezji Wydziałów Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Mielno 1999. str. 255 – 262. ISBN 83–87424–05–6. współaut. R. Szczepanek.
 • Geodezyjna inwentaryzacja hal przemysłowych dla potrzeb kompleksowej przebudowy układu konstrukcyjnego i ciągów technologicznych. XV Konf. Katedr Geodezji Wydziałów Budownictwa i Inżynierii Środowiska. SGGW W-wa 2000.str.378-387. ISBN 83-7244-137-5. Współaut. L. Zielina
 • Tolerancje niepionowości słupów w stalowych szkieletach wielokondygnacyjnych. XVI Konf. Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZiTB, Krynica 2000. współaut. A. Machowski.
 • 1999
 • Interdisciplinary approach to monitoring of deformation process of soil and engineering structures. Proc. the 9th International FIG Symposium on Deformation Measurements. Olsztyn, 27-30 Sept. 1999.
profesor Bogdan Wolski